15/5/20 Δώρα Λουκίσα, Ξένια Κουσινιώρη, Πέρρης Κρητικός, Χρήστος Θανάσαινας